Референтна листа

Институции
 • ЈЗУ Универзитетска клиника за радиотерапија и онкологија
 • ЈЗУ Универзитетска клиника за кардиологија
 • ЈЗУ Универзитетска клиника за кардиохирургија
 • ЈЗУ Универзитетска клиника трауматологија, ортопедија, анестезија, реанимација, интензивно лекување и ургентен центар
 • ЈЗУ Универзитетска клиника за детски болести
 • ЈЗУ Универзитетска клиника за детска хирургија
 • ЈЗУ Универзитетска клиника дихестивна хирургија
 • ЈЗУ Универзитетска клиника торако-васкуларна хирургија
 • ЈЗУ Универзитетска клиника за инфективни болести
 • ЈЗУ Универзитетска клиника неврологија
 • ЈЗУ Универзитетска клиника нефрологија
 • ЈЗУ Универзитетска клиника за Неурохирургија
 • ЈЗУ Универзитетска клиника за Гастроентерохепатологија
 • ЈЗУ Универзитетска клиника за Максилофацијална хирургија
 • ЈЗУ Универзитетска клиника за Пластична хирургија
 • ЈЗУ Универзитетска клиника за Гинекологија
 • ЈЗУ Универзитетска клиника за Реуматологија
 • ЈЗУ Универзитетска клиника за Оториноларингологија
 • ЈЗУ Универзитетска клиника за Ортопедија
 • ЈЗУ Универзитетска клиника за Хематологија
 • ЈЗУУниверзитетска клиника за Радиологија
 • Институт за трансфузиона медицина
 • Геронтолошки завод 13-ти Ноември, Скопје
 • Специјална болница за гинекологија и акушерство Мајка тереза
 • Специјална болница за ортопедија и трауматологија Св. Еразмо, Охрид
 • Завод за лекување и рехабилитација на кардиоваскуларни заболувања-Охрид
 • img
 • img
 • img

Грижа за клиенти

Раководејќи се од светските критериуми за услуга на клиентите, постојано вршиме мониторинг и мерење на задоволството на нашите клиенти. Главната цел на нашата компанија е давање на квалитетна услуга и сервис на своите клиенти во согласност со меѓународните стандарди за работа со медицинска опрема.
Би-МЕК им гарантира на своите клиенти коректност и максимално исполнување на превземените ангажмани.
Некои од клиентите со кои сме имале задоволство да соработуваме и кои се дел од нашата многубројна референтна листа Министество за здравство, јавни и приватни здравствени установи, болници, поликлиники и ординации.

 

 

 

 

На Ваше барање ќе Ви доставиме дополнителна листа на странски компании