Хибриден сегмент – TruSystem 7500 Hybrid, Trumpf Medical

  • Овој вид на операциона маса може да се употреби заедно со најновите ангиографски системи, како и комбинација со интраоперативен КТ и МР.
  • Оптимална просторија за рентген снимање за време на трансфеморален TAVI кога се комбинира со ангиографиски систем
  • Во комбинација со КТ, овозможува оптимална интраоперативна слика кај ‘рбетни и неврохируршки процедури
  • Подобри резултати кај интраоперативна МР при ресекција на тумор во неврохирургија
  • Идеална за кардиоваскуларна хирургија – брзо прилагодување, до 185 mm/sec додека го одржува изоцентарот со синхроно движење на C-arm-от
  • Идеална за неврохирургија и хирургија на `рбетен столб – 3D радиолуцентна клампа на черепот со цел идеално позиционирање на пациентот и целосна радиолуцентност на `рбетниот столб во 3D
  • Идеална за трауматологија и ортопедија – целосна радиолуцентност на телото во 3D благодарение на 2.1 м екстензија.
  • Позиционирање при неврохирургија – флексибилна позиција на beach chair (стол за плажа)
  • Исклучително удобнa за работа – слободно движечка (free-flowating) преку сензорна технологија, дури и во позиција Тренделенбург / обратен Тренделбург

Copyright © 2020 Bi-MEK. All rights reserved.

Copyright © 2020 Bi-MEK. All rights reserved.