PlasmaBiotics Систем

Единствено решение на PENTAX medical за брзо сушење и активно чување на ендоскопи.


Истражувањата покажуваат дека за создавање и одржување на дезинфициран статус на ендоскопските уреди и целосно сушење е апсолутна неопходност за подобрена контрола на хигиената и намалување на инфекцијата и ризикот на пациентите
.