Апарат за механичка вентилација – еlisa 300 | 500 Lowenstein Medical

  • Најнови компактни апарати за механичка вентилација – респиратори со технологија на работа на принцип на турбина
  • Можност за инвазивна вентилација и неинвазивна вентилација
  •  12“ или 15“ дисплеј во боја на допир
  • Повеќе од 25 модови на механичка вентилација
  • Можност за употреба во интензивна нега, итна помош и интрахоспитална
  • Модуларни функции: Cuffscout® – cuff менаџмент, PEEPfinder®– детекција на вистински PEEP, вентилација со седација, PESO® – мониторирање на трансезофагеален притисок
  • CPR мод, HiFlow мод на кислород, Weaninganalyzer®, капнографија, автоматска детекција на пациенти, WOBOV мод на вентилација, PAPS® мод на вентилација, ALPV® мод на вентилација, меш инхалација, навлажнувач, различни маневри
  • Хигиенски систем за намалување на ризик од интрахоспитални инфекции

Copyright © 2023 Bi-MEK. All rights reserved.

Copyright © 2023 Bi-MEK. All rights reserved.