Вестибуларна дијагностика

Видео-нистагмографијата е дијагностички метод кој се користи за диференцијална дијагноза на нарушувања на рамнотежата со снимање на движењата на очите.

Сензомоторниот систем (сетилна перцепција и движење) е одговорен за ненарушено чувство за рамнотежа; неговата централна компонента е вестибуло-окуларниот рефлекс (VOR). Нарушувањата во овој систем може да предизвикаат вртоглавица и нарушување на чувството за рамнотежа.

Copyright © 2023 Bi-MEK. All rights reserved.

Copyright © 2023 Bi-MEK. All rights reserved.