Дијагностика на средното уво

Дијагностичкиот модул HOMOTH Tymp 4000-M PC може да врши целосно автоматско мерење на импеданса во рок од неколку секунди.

Секоја функција, како и кривините и податоците се претставени на мониторот од персоналниот компјутер. Резултатите може да се проверат пред документирање за да се избегнат погрешни отпечатени резултати.

Copyright © 2023 Bi-MEK. All rights reserved.

Copyright © 2023 Bi-MEK. All rights reserved.