Електронистагмографија

HOMOTH ENG 4000 двоканалниот модул соодветствува на сите барања на модерната вестибуларна дијагностика.

Дизајниран е земајќи ги предвид најновите сознанија на компјутерската технологија.

Оперативното мени целосно се контролира, така што употребата е многу лесна, особено за необучен медицински персонал. Калибрацијата вклучува индивидуално прилагодување на пациентот на системот за мерење, што ќе биде целосно извршено од компјутерот.

Copyright © 2023 Bi-MEK. All rights reserved.

Copyright © 2023 Bi-MEK. All rights reserved.