Кревет за интензивна нега – Мulticare, Linet

  • Функција на автоматско латерален тилт (АЛТ) овозможува слободен третман на белите дробови кај долго лежечки пациенти
  • Поддржува рана мобилизација преку уникатен концепт на страници
  • Намален ризик од пад преку дизајн на страници, нивната висина, аларм за симнување од кревет и интелегентна кочница
  • Помалку физичко оптоварување и полесно ракување поради тилтот
  • Безбеден при интраболнички превоз со помош на i-Drive Power функцијата
  • Полесно репозиционирање поради ерго рамката на креветот
  • Заштеда на трошоците при вентилатор асоцирана пневмонија (VAP), падови, инфекции и повреди предизвикани од притисок
  • Ефективно управување со времето
  • Намалување на должината на престој на пациентот во болница

Copyright © 2023 Bi-MEK. All rights reserved.

Copyright © 2023 Bi-MEK. All rights reserved.