Целосно опремување на амбулантни возила

 • Автоматски стречер за возило
 • Електрокардиограф за возило
 • Апарат за мерење на крвен притисок
 • Ресусцитациска единица
 • Боци со кислород
 • Транспортен вентилатор
 • Дефибилатор
 • Транспортен аспиратор
 • Вратни колири
 • Имобилизатори за скршеници
 • Имобилизатор за глава
 • Седан количка
 • Количка за евакуација по скали
 • Вакум душек
 • Spine board за возрасни и деца

Copyright © 2023 Bi-MEK. All rights reserved.

Copyright © 2023 Bi-MEK. All rights reserved.