Oперациона маса TruSystem 7500, Trumpf Medical

  • Најнова генерација на фиксна операциона маса
  • Нуди асистирани функции вклучувајќи сензорен мониторинг на колизија и заштита од преоптоварување со цел поголема безбедност на пациентот
  • Сигурен во сите ситуации, со оптоварување од дури 400 кг овозможува третман на баријатрични пациенти
  • Екстендирано лонгитудинално движење слајд и дизајнирана тенка вертикална колона
  • Интуитивен интерфејс на контролен безжичен управувач
  • Мануелнa или моторизиранa транспортна количка (shuttle) за пренос на операционата маса

Copyright © 2023 Bi-MEK. All rights reserved.

Copyright © 2023 Bi-MEK. All rights reserved.